Lý do màu sắc này được chọn được cho là có một sự liên quan mật thiết với Mark Zuckerberg. Không cần là một người dùng Facebook thường xuyên...