Monthly Archives: November 2017

Công Nghệ

Mẹo xóa tài khoản Facebook tạm thời

Chỉ dẫn khóa tài khoản Facebook trợ thời. Bạn muốn ngưng dùng hoặc muốn nhất thời xa Facebook. Hãy tham khảo phương pháp khóa trương mục Facebook lâm thời...